Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII In E-mail
15/03/2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay và thường xuyên đó là: Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải có cam kết bằng văn bản với lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao trình độ lý luận hàng năm gắn với cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nghiên túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục kiểm điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền;…

Tập trung kiểm tra, thanh tra, chủ động phối hợp với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với các dự án gây thất thoát ngân sách nhà nước, không hiệu quả, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp,.. mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chấm dứt tình trạng tổ chức ăn uống, “chè chén”, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết,… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước.

Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông;…

T.Diễm


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)