Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII In E-mail
15/03/2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay và thường xuyên đó là: Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải có cam kết bằng văn bản với lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.