Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020 In E-mail
18/03/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020.

Mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy có hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, của công dân về THTK, CLP. Đưa công tác THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2017 - 2020 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây là yếu tquan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và tạo cơ sở để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Đđạt được các yêu cầu đó, cần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 19 năm 2015 của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và quản lý nợ công phải đảm bảo nền tài chính - ngân sách của tỉnh an toàn, bền vững đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và những năm tiếp theo. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Triệt để tiết kiệm trong tiêu dùng, dành nguồn lực tích luỹ cho đầu tư phát triển.

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Ưu tiên chi trả nợ tạm ứng và nợ công quá hạn, bố trí vốn cho các công trình quan trọng của tỉnh, các chương trình dự án phát triển đô thị, sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hạn chế ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường quản lý có hiệu quả vốn vay, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, nhất là đối với các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, vốn thực hiện Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp tham gia cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu hút tối đa vốn đầu tư vào hạ tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế. Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

B.T


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)