Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: "Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu" In E-mail
12/10/2017
hoi_nghi_thinh_uy_mo_rong.jpgPhát biểu kết luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIX tổ chức sáng 12.10, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nhấn mạnh: Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với công tác tuyên truyền miệng phải  xem đây là một kênh thông tin quan trọng, trực tiếp định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIX (mở rộng) đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tổng kết thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư khoá X về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Theo đó, trong suốt 20 năm qua, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đã được cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, từng bước đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ các cấp được xây dựng, rèn luyện trong thực tiễn công tác ngày càng trưởng thành về nhiều mặt. Đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân. Đối với công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy Đảng đã quan tâm xây dựng, củng cố và phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ này cùng với cán bộ tuyên giáo đã phối hợp tốt với chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cơ quan, đơn vị,  khu dân cư để thực hiện công tác tuyên truyền miệng bằng nhiều hình nhằm phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với định hướng dư luận, phân tích các quan điểm sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức và hành động.         

 Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nhấn mạnh: Trong công tác cán bộ, tất cả các khâu đều quan trọng, có mối quan hệ khắng khít, gắn bó mật thiết với nhau. Trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, tiếp nhận, tuyển dụng và sắp xếp, bố trí cán bộ là khâu quyết định trong công tác tổ chức cán bộ. Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Do vậy, nhiệm vụ vừa thưòng xuyên, vừa cấp bách và lâu dài là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ở tất cả các khâu: Đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và chính sách cán bộ. Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá nguyên tắc "Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, quản lý biên chế".

Đối với công tác tuyên truyền miệng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, khẳng định: Đây là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong tình hình mới, công tác tuyên truyền miệng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hình thức tuyên truyền miệng phải đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, bảo đảm tính chính xác và tính thời sự, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ dân trí, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của nhân dân.

                                                                                                             Tấn An


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)