Khởi công dự án cầu Cửa Đại, thành phố Quảng Ngãi trong tháng 9/2017
18/03/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 254-KL/TU ngày 13/3/2017 về dự án đầu tư cầu Cửa Đại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án cầu Cửa Đại, thành phố Quảng Ngãi theo phương án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn (phương án 2) để khởi công dự án trong tháng 9/2017. 

Các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương tham mưu, đề xuất để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

                                                              Thanh Hằng


Nội dung mới:
Nội dung cũ: