Đài PT-TH Quảng Ngãi - 165 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Tel: 055 3828328 - Fax: 055 3825420

 

* Lãnh đạo Đài :

+ Giám đốc - Tổng Biên tập: Trương Quang Tấn

Tel: 055 3817899

EMail: quangtan@quangngaitv.vn

* Các phòng ban:

1/ Phòng Tổ chức Hành chính - Tổng hợp

Tel: 055 3818800, 3822653, 3824261

EMail: hanhchinh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Đỗ Đình Huy

EMail: dinhhuy@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Hoài Linh

EMail: hoailinh@quangngaitv.vn

2/ Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh

Tel: 055 3822652

EMail: thoisuphatthanh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Thái Anh

EMail: thaianh@quangngaitv.vn

Phó phòng: Nguyễn Xuân Long

EMail: xuanlong@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Thị Kiều Oanh

EMail: kieuoanh@quangngaitv.vn

3/ Phòng Biên tập Thời sự Truyền hình

Tel: 055 3828372

EMail: thoisutruyenhinh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Đặng Văn Nghiệp

EMail: vannghiep@quangngaitv.vn

4/ Phòng Thư ký - Biên tập - Chương trình

Tel: 055 3824262

EMail: chuongtrinh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Đỗ Xuân Hùng

EMail: xuanhung@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Quốc Trung

EMail: quoctrung@quangngaitv.vn

5/ Phòng Chuyên đề - Khoa giáo

Tel: 055 3816297

EMail: chuyende@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

EMail: anhtuan@quangngaitv.vn

6/ Phòng Văn nghệ - Thể thao - Thiếu nhi

Tel: 055 3819679

EMail: vannghe@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phượng

EMail: vanphuong@quangngaitv.vn

Phó phòng: Phan Thị Thủy Thanh

EMail: thuythanh@quangngaitv.vn

7/ Phòng Kỹ thuật Phát thanh

Tel: 055 3828266, 3818848

EMail: ktpt@quangngaitv.vn

Phó phòng: Huỳnh Tường

EMail: huynhtuong@quangngaitv.vn

8/ Phòng Kỹ thuật Truyền hình

Tel: 055 3828196, 3822650, 3817862

Fax: 055 3817862

EMail: ktth@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Võ Ngọc Tuấn

EMail: ngoctuan@quangngaitv.vn

Phó phòng: Phan Trọng Hải

EMail: tronghaiqngai@gmail.com

9/ Phòng Dịch vụ Quảng cáo

Tel: 055 3711178

Fax: 055 3711979

EMail: quangcao@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Ngô Thị Hồng Lê

EMail: hongle@quangngaitv.vn